Disclaimer StartpuntOndernemers.nl 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via StartpuntOndernemers.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

StartpuntOndernemers.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

StartpuntOndernemers.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan StartpuntOndernemers.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website, waaronder maandelijkse prijzen, antwoorden op vragen, functionaliteiten en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. StartpuntOndernemers.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van StartpuntOndernemers.nl. StartpuntOndernemers.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

StartpuntOndernemers.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Wij stellen het op prijs indien onjuistheden op deze website aan ons worden gemeld. Meldingen zullen wij uitvoerig controleren en waar nodig zo snel mogelijk aanpassen. 

Onze diensten  

StartpuntOndernemers.nl is een onafhankelijke intermediair met een vergelijkingssite voor boekhoudprogramma’s en boekhouders. Op onze website kunt u gratis boekhoudprogramma’s onafhankelijk met elkaar vergelijken. U maakt zelf, op basis van de door u gekozen gegevens en de daarbij horende resultaten, een keuze voor een aanbieder en product. Wij adviseren u om enkele boekhoudprogramma's te raadplegen alvorens u een definitieve keuze maakt. Aanvullend bieden we u actuele informatie over boekhouden en boekhoudbegrippen. 

Execution only 

StartpuntOndernemers.nl is op basis van execution only. Dat wil zeggen dat we geen persoonlijk advies geven. De resultaten van berekeningen en/of vergelijkingen zijn gebaseerd op de gegevens welke door u worden ingegeven. Omdat wij geen persoonlijk advies geven, bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de door u gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is in uw eigen belang. 

STARTPUNT ONDERNEMERS